Інтернет-клуб

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІРТУАЛЬНИЙ ІНТЕРНЕТ-КЛУБ 
"Проблеми саморозвитку та самореалізації особистості на засадах педагогічної спадщини В.Сухомлинського" 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Віртуальний педагогічний Інтернет-клуб "Проблеми саморозвитку та самореалізації особистості на засадах педагогічної спадщини В.Сухомлинського" (далі – Клуб) є добровільним неполітичним клубом, створеним громадянами України, який об’єднує на добровільних засадах осіб, що беруть активну участь в реалізації педагогічних ідей Василя Сухомлинського для обміну інформацією, розширення знань у галузі сухомліністики, виховання школярів у дусі гуманізму. 1.2. Діяльність Клубу ґрунтується на принципах демократії, законності, гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної відповідальності членів клубу за доручену справу. 1.3.Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, Законом України «Про освіту» та іншими нормативно-правовими актами України, а також даним Положенням.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Мета діяльності Клубу - активізація організаційних здібностей та творчого потенціалу членів Клубу, створення сприятливих умов для самореалізації та гармонійного професійного зростання педагогів, формування організаторських навичок, практичної реалізації методичних напрацювань з питань освіти, проведення засідань, спрямованих на гуманізацію та демократизацію педагогічної та громадської спільноти.
2.2. Основні завдання:
 2.2.1. Активізація навчального, наукового, творчого потенціалу учасників Клубу, формування національної самосвідомості, активної громадської позиції.
2.2.2. Сприяння об’єднанню сил бажаючих навколо вивчення можливостей реалізації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в сучасній школі та пошук ефективних шляхів для їх впровадження.
2.3. Для досягнення поставленої мети і виконання завдань члени клубу користуються:
 2.3.1. Всебічною підтримкою та допомогою з боку працівників Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» з питань науково-методичного супроводу своєї діяльності щодо впровадження ідей В.О.Сухомлинського.
2.4. Клуб вирішує такі завдання:
2.4.1. Формування громадянської позиції та активізація участі дітей та молоді, всіх охочих у процесах державного життя України.
2.4.2. Сприяння розвиткові суспільно-корисної діяльності, спрямованої на соціальний, правовий захист дітей та молоді, вирішення виховних та освітніх проблем.
2.4.3. Члени клубу беруть участь у тематичних вебінарах, он-лайнових тренінгах, круглих столах тощо.
 2.4.4. Клуб поширює інформацію про свою діяльність на сайті КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» koippo.kr.ua/, на сторінках блогу «Серце віддане дітям» http://vsukhomlynskyi.edukit.kr.ua/.
3. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. Членом Клубу може бути кожен педагогічний працівник який виявив своє бажання до активної творчої праці і готовий виконувати покладені на нього обов’язки, передбачені цим Положенням.
3.3. Член Клубу має право:
3.3.1. Ініціювати (брати участь) у заходах, проектах із залученням до Клубу в цілому або його окремих членів.
 3.4. Член Клубу зобов’язаний:
 3.4.1. Дотримуватись і виконувати вимоги, викладені у Положенні про діяльність Клубу, розпорядження адміністратора тощо.
3.4.2. Сприяти досягненню мети та завдань Клубу.
3.4.3. Дотримуватися правил поведінки та культури у спілкуванні з колегами, керівниками, іншими членами Клубу.
3.5. Членство у Клубі може бути припинене:
3.5.1. За порушення (невиконання) умов Положення про діяльність Клубу.
3.5.2. За дії чи поведінку, яка дискредитує Клуб.
3.6. Членство у клубі не виключає членства в інших громадських організаціях та об'єднаннях.

 4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КЛУБУ 

4.1. Віртуальний клуб має свій регламент діяльності (он-лайнові засідання Клубу в режимі реального часу проводяться раз на три місяці).
4.2. Найвищим керівним органом Клубу є загальні збори (он-лайнова зустріч активу клубу і постійної групи в режимі реального часу для обговорення реалізації певних програм чи вирішення організаційних питань), які відбуваються не рідше одного разу в квартал.
 4.3. На сторінці віртуального Клубу http://vsukhomlynskyi.edukit.kr.ua/virtualjnij_internet-klub/ члени Клубу розміщують свої матеріали, напрацювання для обговорення.
 4.4. Повноваження Загальних зборів:
4.4.1. Визначають основні напрямки діяльності: розглядають усі питання, пов’язані із вдосконаленням життєдіяльності Клубу.
4.4.3. Затверджують Положення клубу, вносять до нього зміни та доповнення. Рішення зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини членів клубу, присутніх на зборах.
4.4.4. Вирішують інші питання діяльності.
4.4.5. Рішення, прийняті загальними зборами, є обов’язковими для виконання членами клубу. 4.5. Повноваження членів клубу: планування і організація роботи.

 5. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Зміни і доповнення до Положення можуть бути запропоновані членами клубу.
5.2. Після затвердження запропонованих змін і доповнень вони вносяться до Положення про діяльність.
5.3. Положення про діяльність втрачає свою силу в разі реєстрації громадського клубу як юридичної особи. https://www.youtube.com/watch?v=kAZK4ka7j4g http://www.youtube.com/watch?v=kAZK4ka7j4g&list=TL5H2JNBvXfik

Комментариев нет:

Отправить комментарий